Terugblik raadsvergadering 9 november 2017

Dit item is verlopen op 28-11-2017.

De besluitvormende raadsvergadering van 9 november stond vooral in het teken van de algemene beschouwingen.

Hierbij heeft iedere partij aangegeven wat zij vinden dat er het afgelopen jaar en zelfs de afgelopen drie jaar (deze raadsperiode) goed is gegaan en wat er in de toekomst beter kan.

In de discussie werd vervolgens vooral de nadruk gelegd op de verbeterpunten. De ingediende wijzigingsvoorstellen (amendementen) bij de Programmabegroting 2018 zijn hier het resultaat van.

Amendement Onkruidbestrijding

Het CDA steunde een amendement van Natuurlijk Nieuwkoop en de fractie Mur om de kwaliteit van onkruidbestrijding op verhardingen te verhogen. Omdat andere raadsleden vertrouwen hebben in de kwaliteitsverbetering die het college van B&W al wil maken, is het amendement verworpen.

Amendement Deelname minima aan verenigingsleven

Een voorstel van CDA en Natuurlijk Nieuwkoop om een fonds in te stellen om deelname van minima aan het verenigingsleven te bevorderen is na een toezegging van wethouder Platen aangehouden tot 14 december 2017. Het amendement wordt dan weer ingebracht, als een brief van het college van B&W met een tijdsindicatie over dit onderwerp, niet goed genoeg is in de ogen van de indieners.

Amendement Verlaging gemeentelijke lasten

Natuurlijk Nieuwkoop stond er alleen voor met hun amendement om voor alle huishoudens op de aanslag € 20 heffingskorting op te nemen in plaats van een verlaging van 3% van de OZB opbrengst. Dit amendement is verworpen.

Amendement Tarief Afvalstoffenheffing

Het amendement van SBN, VVD en D66 om de tarieven van de afvalstoffenheffing te verlagen is unaniem (met alle stemmen voor) aangenomen. De Programmabegroting 2018 is, gewijzigd door dit aangenomen amendement, door de raad vastgesteld.

Verder heeft de gemeenteraad ingestemd met de ‘Najaarsnota 2017’ en het ‘Beheer- en beleidsplan Recreatieve Voorzieningen’.

U kunt deze vergadering terugkijken.

Top