Terugblik besluitvormende raadsvergadering 16 juli 2009

Dit item is verlopen op 04-08-2009.

De raad heeft op 16 juli 2009 de Structuurvisie 2040 deel I, plan MER en bestemmingsplan Noordse Buurt vastgesteld. In de meningsvormende raad van 2 juli hebben de raadsleden al van gedachten gewisseld over deze twee belangrijke onderwerpen.

 

Tijdens de bijna vier uur durende vergadering van 16 juli zijn er door verschillende raadsleden amendementen en moties ingediend. In totaal waren het er zestien.

Een amendement is een wijzigingsvoorstel op het voorgestelde besluit. In een motie wordt een oordeel, opdracht, wens of verzoek uitgesproken. Diverse amendementen en moties zijn door de raad aangenomen. Wilt u deze lezen klik dan hier en kijk onderaan deze agenda bij de getekende stukken.

Noordse Buurt

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Noordse Buurt zijn vijf amendementen en vijf moties ingediend. De VVD heeft na het debat een amendement en twee moties weer ingetrokken omdat het college hen kon verzekeren dat zij bij de uitvoering tegemoet komen aan de eisen. Zo wordt overlast van een waterpeilverlaging voor tuinders in de Noordse Buurt voorkomen, door pas na beëindiging van de werkzaamheden van de laatste kweker per gebied het peil aan te passen. De gebieden in de Noordse Buurt die een natuurbestemming krijgen worden zodra dat mogelijk is overgedragen aan Dienst Landelijk Gebied. Het college zal eind 2009 een plan aan de raad voorleggen om de financiële risico’s die gepaard gaan met het project, te beperken.

 

De raad heeft unaniem ingestemd met een motie van het CDA en de MPN om gedurende de looptijd van de transformatie van de Noordse Buurt een commissie van deskundigen mee te laten kijken. Deze commissie, bestaande uit mensen met een financiële, een ruimtelijke en projectontwikkeling achtergrond, adviseert de raad ook over eventuele bijsturing van het project om de risico’s beheersbaar te houden.

De raad heeft ook unaniem ingestemd met een amendement om expliciet te benoemen dat er geen exploitatieplan wordt opgesteld.

 

Drie amendementen van de VVD over grotere woningen, grotere kavels en prijspeildatum Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) zijn door een meerderheid van de raad verworpen.

 

De fractie SGP-Christenunie heeft een motie ingediend om het college te laten onderzoeken of er geld verkregen kan worden om de verplaatsing van bedrijven uit de Noordse Buurt te ondersteunen. Dit verzoek werd raadsbreed ondersteund.

 

Over een motie van Progressief Nieuwkoop om de bebouwing buiten de rode contour in Nieuwkoop (bij Buytewech) pas aan het einde van het bouwprogramma op te pakken, deed zich een bijzondere situatie voor. De stemmen staakten. Met tien stemmen voor en tien stemmen tegen. In dergelijke gevallen wordt de motie weer geagendeerd in de volgende besluitvormende raadsvergadering (1 oktober 2009). Als de stemmen dan weer staken, dan is de motie verworpen. In het debat heeft wethouder Jonker aangegeven dat het in de praktijk een grote kans is dat aan het verzoek van Progressief Nieuwkoop wordt voldaan, maar dan wel op grond van andere argumenten dan die in de motie verwoord zijn. Daarom heeft het college de motie ontraden.

 

Een andere motie van Progressief Nieuwkoop werd raadsbreed gesteund. In deze motie werd het college gevraagd al het mogelijke te doen om een ontwikkeling van 30% sociale woningbouw in het hele gebied te bereiken.

 

Het voorstel van het college om het bestemmingsplan Noordse Buurt vast te stellen werd, met één tegenstem, aangenomen. VVD raadslid Leen Mur stemde tegen omdat hij het een te risicovol project vindt.

 

Structuurvisie

Zowel de Groep Leliveld als Progressief Nieuwkoop pleitten voor beperking van de nieuwe glastuinbouw gebieden bij Nieuwveen . Beide ingediende amendementen zijn verworpen.

Een amendement van de VVD om bij invulling van de nieuwe glastuinbouwgebieden pas bedrijven aan te trekken als dat nodig is om een deelfase in ‘Amstel Oost’ (bij Nieuwveen) op duurzame wijze af te ronden, werd door een kleine meerderheid van de raad gesteund.

 

Het CDA en de MPN hebben in een motie gevraagd om op grond van betrouwbare inventarisaties, van bestaande glastuinbouwbedrijven en hun wensen, een ontwikkelingsplan op te stellen. Dit verzoek is raadsbreed ondersteund.

 

Een wijzigingsvoorstel van de VVD om een rondweg aan te leggen voor een betere verkeersafwikkeling in Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker in de Structuurvisie op te nemen is verworpen.

 

Het voorstel van het college om de Structuurvisie 2040 deel 1 vast te stellen, is unaniem door de raad aangenomen.

Top