Terugblik 19 januari 2017

Dit item is verlopen op 07-02-2017.

Op 19 januari waren er twee raadsvergaderingen; eerst een besluitvormende en daarna een meningsvormende.

Besluitvormende raadsvergadering 19 januari 2017

Er stond één raadsvoorstel op de agenda namelijk het ‘Verzoek om toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling SWA 2007'. De raad stemde in met het voorstel om het algemeen bestuur niet langer uit 3, maar uit 6 leden te laten bestaan.

Meningsvormende raad 19 januari 2017

Op de agenda stonden drie raadsvoorstellen:

  • Burgerhulpverlening en Automatische Externe Defibrillators (AED’s); er wordt geld gevraagd voor het opleiden van burgerhulpverleners, de aanschaf van AED’s en buitenkasten.
  • Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017 – 2025; het beleidskader beschrijft de transformatie van de AWBZ-taken naar de Wmo op het gebied van de (O)GGZ.
  • Overname verlichtingsareaal leasecontract CityTec; 5.800 lichtpunten zijn eigendom van de gemeente en 186 in lease. Er wordt geld gevraagd om lease om te zetten in eigendom.

Bij deze raadsvoorstellen zijn door de raad diverse vragen gesteld en deze zijn direct door de wethouder beantwoord. Resultaat is dat deze onderwerpen als hamerstukken op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 2 februari komen.

Top