Raadsvergaderingen 5 februari 2015

Dit item is verlopen op 19-02-2015.

Raadsvergaderingen algemeen

De gemeenteraad heeft aangegeven in 2015 flexibel om te willen gaan met de verschillende vergaderingen zoals o.a. meningsvormende raad en besluitvormende raadsvergadering. Elk type vergadering kan op iedere donderdagavond plaatsvinden. De agendacommissie bepaalt welk type vergadering op welke donderdag komt. Een en ander hangt af van het (te verwachten) aanbod aan stukken.

Meningsvormende raden 5 februari 2015

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 5 februari om 20.00 uur  twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke staan de volgende onderwerpen op de agenda: 

  • Raadsvoorstel Evaluatie Drank- en Horecawet
  • Raadsvoorstel Naar een toekomstbestendige dienstverlening in Nieuwkoop (deel 2)
  • Jaarverslag Griffie 2014

Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2015

Volgens de oude werkwijze van de raad kwamen de raadsvoorstellen uit de meningsvormende raad twee weken later terug in de besluitvormende raadvergadering. Gezien het geringe aantal raadsvoorstellen heeft de agendacommissie besloten om  op dezelfde avond, namelijk 5 februari om 21.00 uur, een besluitvormende raadsvergadering over deze raadsvoorstellen te houden.

Twee procespresentaties 5 februari 2015

Aansluitend op de besluitvormende raadsvergadering volgen nog twee presentaties namelijk over de Duurzaamheidsagenda en de Kadernota Grondbeleid. In 2015 worden deze stukken, volgens de raadsplanning, aan de raad voorgelegd. De afdelingsmanager geeft mondeling aan hoe deze processen gaan verlopen.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken op deze website onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via deze website via ‘beluister de raadsvergadering’.

 

Top