Raadsvergaderingen 2 december

Dit item is verlopen op 12-12-2010.

Om 20:00 uur start een extra besluitvormende raadsvergadering. Aansluitend op deze vergadering zijn er, gelijktijdig, twee meningsvormende raden.

Extra Besluitvormende raadsvergadering op 2 december 2010

Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 2 december 2010 om 20.00 uur, voorafgaande aan de meningsvormende raden. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt.

 

Meningsvormende raden I en II op 2 december 2010

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 2 december, in het gemeentehuis in Nieuwveen, twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Deze vergaderingen starten aansluitend op de extra Besluitvormende raadsvergadering.

 

 

Concept agenda’s

 

EXTRA Besluitvormende raadsvergadering om 20.00 uur

1.      Opening

2.      Vaststellen agenda

3.      Raadsvoorstel Begrotingswijziging Milieudienst West-Holland 

4.      Raadsvoorstel Begrotingswijziging Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

5.      Raadsvoorstel Benoemen fractieassistent VVD

6.      Sluiting

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan

 

Meningsvormende raad I direct na Extra BR (uiterlijk om 20.30 uur)

1.      Opening

2.      Vaststellen agenda

3.      Realisatie Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost (Rekenkamerrapport)

4.      Bestemmingsplan Westkanaalweg 99-100 (oude locatie Digros)

5.      Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland

6.      Kleinschalige Zorg Noorden

7.      Telecommunicatieverordening 2010

8.      Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland

9.      Regionale subsidies GGZ voorzieningen

10.     Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

11.     Berichten uit B&W

12.     Rondvraag

13.     Actielijst MR 28 oktober 2010

14.     Sluiting                       

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan

 

Meningsvormende raad II direct na Extra BR (uiterlijk om 20.30 uur)

1.      Opening

2.      Vaststellen agenda

3.      Bestuurlijke Planning en controlcyclus 2011

4.      Controleprotocol 2010-2013

5.      Septembercirculaire 2010

6.      Belastingverordeningen 2011

7.      Herziene Grondexploitaties

8.      Voorstel nieuwe Programma indeling

9.      Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

10.     Berichten uit B&W

11.     Rondvraag

12.     Sluiting

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Top