Raadsvergadering op 1 juli

Dit item is verlopen op 03-02-2012.

De besluitvomende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 1 juli 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt en het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

Over een aantal ondewerpen is al eerder gesproken in de meningsvormende raad van 17 juni. Klik hier om de geluidsopname van die vergadering te beluisteren.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Concept agenda

1.     Opening

2.     Vaststellen agenda

3.     Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.     Vaststellen verslagen

5.     Ingekomen stukken

6.     Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

7.     Raadsvoorstel Tussentijdse wijziging legesverordening 2010

Discussiestukken

8.     Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer

9.     Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2009

10.   Raadsvoorstel Programma van eisen accountantsdiensten

11.   Raadsvoorstel Diverse benoemingen

12.   Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties

Overig

13.   Vragen-half-uur

14.   Mededelingen van het college

15.   Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

De stukken van deze vergadering vindt u, vanaf vrijdag 25 juni, onder "agenda en stukken" op deze website. Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze agenda te gaan.

Top