Raadsvergadering 31 maart

Dit item is verlopen op 07-04-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 31 maart 2011om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingen) en moties (verzoeken) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Benoeming en beëdiging raadslid
 4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 5. Vaststellen verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

 1. Raadsvoorstel Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Veninga

Herstemmen

 1. Raadsvoorstel Algemene afspraken bestemmingsplanprocedures

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Kadernota Integrale Veiligheid
 2. Raadsvoorstel Raadswerkgroep SWA
 3. Raadsvoorstel Benoemen nieuw AB-lid Holland Rijnland
 4. Raadsvoorstel Benoeming leden commissie van deskundigen Sleutelprojecten
 5. Motie Progressief Nieuwkoop over Rijksbezuinigingen
 6. Verzoek om Interpellatiedebat Nieuw Amstel Oost

Overige punten

 1. Vragen-half-uur
 2. Mededelingen van het college
 3. Sluiting

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien van de raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, ongeveer één week voor de vergadering, de agenda en achterliggende stukken. Daarnaast ligt bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage. Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Top