Raadsvergadering 31 januari 2013

Dit item is verlopen op 08-02-2013.

Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 31 januari 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 17 januari 2013. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 7. Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013
 8. Raadsvoorstel Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Nieuwkoop 2009
 9. Raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016
 10. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b
 11. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplna Ter Aar en Bovenland
 12. Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) i.v.m. Drank- en Horecawet
 13. Raadsvoorstel Actualiseren servicenormen en Kwaliteitshandvest
 14. Raadsvoorstel Bediening gemeentelijke bruggen
 15. Raadsvoorstel Vaststelling vertrouwenscommissie (her)benoeming burgemeester en bijbehorende verordening
 16. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD
 17. Vragen-half-uur 
 18. Mededelingen van het college
 19. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij  “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering; klik hier. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage.

Top