Raadsvergadering 30 juni

Dit item is verlopen op 05-07-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 30 juni 2011om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 16 juni.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

 1. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Subsidies onder de loep”
 2. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Beheerplannen in uitvoering”
 3. Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar geweigerd projectbesluit “hooibergschuur” Hogedijk 3 te Zevenhoven

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit 20 woningen, Noordenseweg nabij 21 in Nieuwkoop
 2. Raadsvoorstel Startnotitie (Meerjaren-) Handhavingsbeleidsplan 2011-2014
 3. Raadsvoorstel Tussenrapportage Regionale Raadswerkgroep Re-integratie
 4. Raadsvoorstel Verantwoording fractievergoeding 2010

Overige punten

 1. Vragen-half-uur
 2. Mededelingen van het college
 3. Sluiting

Inspreken

U kunt inspreken gedurende maximaal 5 minuten over de onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

 

Top