Raadsvergadering 29 november 2012

Dit item is verlopen op 10-12-2012.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 29 november om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden van gedachten gewisseld in de meningsvormende raad van 15 november.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda
 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Raadsvoorstel Startnotitie nieuw monumentenbeleid
 7. Raadsvoorstel Verordening Woonfonds
 8. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2013
 9. Raadsvoorstel Begroting 2013 Omgevingsdienst West-Holland
 10. Raadsvoorstel Bekrachtiging en opheffing geheimhouding diverse stukken
 11. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent D66
 12. Vragen-half-uur
 13. Mededelingen van het college
 14. Sluiting

                     

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering.

Top