Raadsvergadering 23 juni start om 14.00 uur

Dit item is verlopen op 27-06-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 23 juni 2011 en start al om 14.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 9 juni.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Collegeprogramma “Samen aan de slag 2011”  
 2. Raadsvoorstel Programmarekening 2010 en resultaatbestemming
 3. Raadsvoorstel Herziening grondexploitaties per 1-1-2011
 4. Raadsvoorstel Stedenbouwkundige visie Sleutelprojecten
 5. Raadsvoorstel Eerste tussentijdse rapportage 2011
 6. Raadsvoorstel Belastingplan Nieuwkoop 2011
 7. Raadsvoorstel Begrotingen diverse gemeenschappelijke regelingen
 8. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent D66
 9. Vragen-half-uur
 10. Mededelingen van het college

Schorsing: de vergadering wordt rond 19.00 uur hervat

 1. Raadsvoorstel Perspectiefnota+ inclusief nota van zienswijze
 2. Sluiting 

Inspreken

U kunt inspreken gedurende maximaal 5 minuten over de onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

Inzien van de raadsstukken

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan.

Top