Raadsvergadering 20 december 2012

Dit item is verlopen op 30-12-2012.

Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 20 december 2012 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 6 december. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 7. Raadsvoorstel Liquidatie ISDR
 8. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2013
 9. Raadsvoorstel Slotwijziging begroting 2012
 10. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2012-2013
 11. Raadsvoorstel Normenkader 2012
 12. Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop
 13. Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2013
 14. Raadsvoorstel Verhuizing Centrum Jeugd en Gezin Ter Aar
 15. Raadsvoorstel Werkterrein en naamgeving Raadswerkgroep Decentralisaties
 16. Raadsvoorstel Verordening Starterslening
 17. Raadsvoorstel Diverse benoemingen
 18. Vragen-half-uur 
 19. Mededelingen van het college
 20. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij  “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering; klik hier. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage.

Top