Raadsvergadering 15 september

Dit item is verlopen op 23-09-2011.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 15 september om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 1 september.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken.

 1. Raadsvoorstel 1e Partiële herziening OV-visie Holland Rijnland
 2. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure en voorbereidingsbesluit Noordenseweg (De Zevensprong)
 2. 1e Partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland
 3. Raadsvoorstel Partiële herziening bestemmingsplan Noorden en Woerdense Verlaat (Vlietpark)
 4. Raadsvoorstel Verordening Woonfonds 2011 en de Structuurvisie deel 2
 5. Raadsvoorstel 1e Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 6. Raadsvoorstel Zienswijze 1e Berap Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek (onder voorbehoud)
 7. Raadsvoorstel Diverse benoemingen in raadscommissies
 8. Raadsvoorstel Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2012

Overige punten

17. Vragen-half-uur

18.  Mededelingen van het college

19.  Sluiting

  

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier.

Top