Raadsvergadering 13 oktober

Dit item is verlopen op 21-10-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op donderdag 13 oktober om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 29 september; voor de geluidsopname van die vergadering klik hier.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 7. Raadsvoorstel Herstel bestemmingsplan Noordse Buurt m.b.t. Floraweg 37 in Noorden
 8. Raadsvoorstel Verbeterplan voetbalaccommodaties
 9. Raadsvoorstel Beheer voetbalaccommodaties
 10. Raadsvoorstel Nota uitgangspunten bestemmingsplan Langeraar & Papenveer
 11. Raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden
 12. Raadsvoorstel Toetreding tot Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffingen en Waardebepaling
 13. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Langeraar Oost
 14. Raadsvoorstel Tussentijdse herziening grondexploitatie Zuidhoek en Meijepark
 15. Vragen-half-uur
 16. Mededelingen van het college
 17. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier om er direct naar toe te gaan.

Top