Raadsvergadering 10 november

Dit item is verlopen op 15-11-2011.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 10 november om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 27 oktober. De geluidsopname van die vergadering kunt u via de website beluisteren; klik hier.

 

Concept agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Vaststellen verslagen
  5. Ingekomen stukken
  6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Discussiestukken

  1. Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2011
  2. Raadsvoorstel Programmabegroting 2012-2015
  3. Raadsvoorstel Aanpassing spelregels dakkapellen en dakopbouwen

Overige punten

10. Vragen-half-uur

11. Mededelingen van het college

  1. Sluiting 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier

Top