Raadsvergadering 10 juni

Dit item is verlopen op 14-06-2010.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 10 juni 2010 om 18.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 10 juni begint al om 18.00 uur. Gestart wordt met de behandeling van de jaarstukken en de eerste tussentijdse rapportage. Rond 20.00 uur beginnen de algemene beschouwingen. Bij de algemene beschouwingen leggen de fracties op hoofdlijnen uit wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Dit doen zij aan de hand van een concept Perspectiefnota 2011-2014.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Concept agenda

1.       Opening (om 18.00 uur)

2.       Vaststellen agenda

3.       Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.       Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Financiële stukken

5.       Jaarstukken 2009

6.       Eerste Tussentijdse Rapportage 2010

Algemene Beschouwingen (om 20.00 uur)

7.       Perspectiefnota 2011-2014

Overige financiële stukken

8.       Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

9.       Actualisatie Grondexploitaties

Overige agendapunten

10.   Vragen-half-uur

11.   Mededelingen van het college

12.   Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad bij “agenda en stukken” vindt u de stukken van de vergadering. Daarnaast ligt bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage. Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van 10 juni te gaan.

Top