Raadsbericht Nieuwkoop 25 april

Dit item is verlopen op 17-05-2013.

De gemeenteraad heeft donderdag 25 april 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Stedenbouwkundig kader Ter Aar West

B&W stelt de raad voor (1) het stedenbouwkundig kader Ter Aar West vast te stellen als basis voor het op te stellen bestemmingsplan en om (2) de fase van voorontwerpbestemmingsplan over te slaan. 

Wethouder Melzer zegt toe dat B&W het verkeersrapport, dat ingaat op de verkeersafwikkeling in heel zuidelijk Aardam, eerst aan de raad voorlegt.

PN geeft aan een klaarliggende motie niet in te dienen want zij vertrouwen de wethouder. De motie heeft de strekking om in het verdere besluitvormingsproces in goed overleg met omwonenden met gepaste oplossingen te komen.

  • Besluitpunt 1 wordt ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van MPN, PN en D66 tegen.
  • Besluitpunt 2 wordt ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN tegen.

Bestemmingsplan De Verwondering

B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen.

Stemverklaring van D66: zij stemt tegen dit voorstel met de kanttekening dat zij wel voorstander is van de eerste 56 woningen in Nieuw Venne. Ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van D66 en OLN tegen.

De raad heeft conform de voorstellen van het college van B&W:

  • Actualisatie programma’s Dienstverlening en Informatievoorziening; ongewijzigd vastgesteld.
  • Actualisaties Grondexploitaties; ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van MPN, PN, D66 en OLN tegen.

En verder heeft de raad:

  • Profiel burgemeester Nieuwkoop 2013; ongewijzigd vastgesteld
Top