Raadsbericht Nieuwkoop 20 mei 2014

Dit item is verlopen op 03-06-2014.

De gemeenteraad heeft dinsdag 20 mei 2014 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Coalitieakkoord

De politieke partijen hebben na de gemeenteraadsverkiezingen gesprekken gevoerd om te kijken welke samenwerking basis kan zijn voor een nieuwe bestuurscoalitie. SBN, CDA en D66 zijn de partijen die onderhandeld hebben wat geresulteerd heeft in en een coalitieakkoord met als titel ‘De kracht van de samenleving’. Dit coalitieakkoord is ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Bij dit agendapunt heeft de VVD een motie ingediend over de wijziging verordening winkeltijden t.b.v. verruiming van de koopzondagen De motie is met de stemmen van de MPN-PN en VVD (6 stemmen) en de stemmen van SBN, CDA, D66 en SGP-CU (14 stemmen) verworpen.

Benoeming en beëdiging wethouders

De benoeming van wethouders vindt plaats door de gemeenteraad. Voor het wethouderschap geldt een aantal vereisten o.a. nevenfuncties, ingezetenschap, enz.; de raad controleert dat. Voordat wethouders hun functie kunnen uitoefenen, moeten zij de eed of belofte afleggen. De coalitiepartijen SBN, CDA en D66 hebben drie wethouders voorgedragen bij de gemeenteraad: Guus Elkhuizen (SBN), Trudy Veninga (CDA) en Annette Pietersen (D66). De gemeenteraad heeft alle drie de voorgedragen wethouders benoemd en beëdigd.

 

 

 

 

 

v.l.n.r. Annette Pietersen, Guus Elkhuizen, Trudy Veninga, Frans Buijserd

 

Benoeming en beëdiging raadsleden

Als er een raadslid wordt benoemd tot wethouder dan moet voor de opengevallen plek in de raad een nieuw raadslid benoemd worden. Deze moet dan de eed of belofte afleggen.

Guus Elkhuizen en Trudy Veninga hebben, nu zij wethouder zijn geworden, hun plaats in de gemeenteraad opgegeven. De eerstvolgende op de lijst van SBN (Leen Mur) en CDA (Kees Egberts) zijn als raadslid benoemd en beëdigd.

 

 

 

 

 

 

Aanpak Breedband gemeente Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het plan van aanpak om een open breedbandnetwerk te realiseren, de gemeente daarin een actieve rol te laten spelen en de voorbereidingen te starten.

CDA dient mede namens SBN, MPN PN, D66 en SGP CU een amendement in over een andere aanpak voor breedband in Nieuwkoop.
Dit amendement wordt aangenomen met de stemmen van de VVD (3 stemmen) tegen. Het voorstel is gewijzigd vastgesteld door het aangenomen amendement.

De raad heeft conform het voorstel van het college van B&W:

• Bestemmingsplan Voorhaakdijk 2 / Milandweg 72, vastgesteld
• Preventie en handhavingsplan Drank- en Horecawet; vastgesteld
• Bestemmingsplan Meijepark; vastgesteld
• Begrotingen diverse gemeenschappelijke regelingen; ingestemd of kennisgenomen

En verder heeft de raad:

• Een accountant voor controle jaarrekeningen 2014 t/m 2017 benoemd
• Diverse mensen in commissie en besturen benoemd

Op de website www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad kunt u de geluidsopname, de agenda en achterliggende stukken vinden. Enkele dagen na de vergadering zijn daar ook de getekende stukken te downloaden en de geïndexeerde geluidsopname te beluisteren.

Top