Raadsbericht BR 24 februari 2011

Dit item is verlopen op 10-03-2011.

De gemeenteraad heeft donderdag 24 februari vergaderd over mogelijke bezuinigingen. Het college van B&W vroeg de raad in te stemmen met de concept perspectiefnota en deze vrij te geven voor inspraak.

De perspectiefnota is de voorbereiding voor het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar. In deze nota staan de hoofdlijnen van het beleid voor 2012 en verdere jaren. Alle bezuinigingsvoorstellen zijn in deze perspectiefnota opgenomen. Op 23 juni 2011 komt de perspectiefnota voor definitieve vaststelling in de raad. De vaststelling door de raad van de programmabegroting 2012 staat op 10 november 2011 gepland.

Tijdens de vergadering hebben verschillende fracties amendementen (wijzigingen in het besluit) en een motie (verzoek aan het college) ingediend. Hieronder staan het aangenomen amendement en motie kort beschreven.

 

Het aangenomen amendement (wijziging) in het kort

Amendement om het besluit uit te breiden met een participatietraject en een hoorzitting door de raad, waarbij na afloop het afgesproken bezuinigingsdoel overeind blijft.

 

Bij zowel dit amendement als het door het amendement gewijzigde voorstel stemden CDA, Samen Beter Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66 voor. De VVD, MiddenPartij Nieuwkoop en SGP-Christenunie stemden tegen.

 

De inspraak in ’t kort:

Van 3 maart tot en met 13 april kan de perspectiefnota, met daarin alle bezuinigingsvoornemens, worden ingezien via www.nieuwkoop.nl. In deze periode krijgt iedereen de gelegenheid zijn of haar inspraakreactie digitaal of op papier in te dienen. Halverwege deze periode, op 22 maart, organiseert het college van B&W een inloopbijeenkomst waar inwoners en organisaties vragen kunnen stellen over de perspectiefnota.

 

Na afloop van de inspraakperiode stelt het college een ‘nota van zienswijzen’ op, waarin op alle ingediende inspraakreacties wordt gereageerd. De raad stelt deze nota tegelijk met de perspectiefnota op 23 juni vast.

 

Motie rijksweg A3

Omdat in de Tweede Kamer de aanleg van een rijksweg A3 dwars door het Groene Hart weer op de agenda staat, heeft D66, buiten de agenda, een motie ingediend om het college breed te laten uitspreken dat Nieuwkoop de aanleg van deze rijksweg ongewenst en onverstandig vindt.

De VVD steunde deze motie niet. Deze is van mening dat er voldoende waarborgen zijn, dat deze rijksweg er de komende 30 jaren onmogelijk kan komen.

Top