Raadsbericht BR 20 december 2012

Dit item is verlopen op 31-01-2013.

De gemeenteraad heeft donderdag 20 december 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor de verordening vast te stellen. Met deze verordening is er, gelet op de  uitspraak van de Raad van State, een basis voor het uitsluitend elektronisch publiceren van ontwerpbesluiten, de aanvragen en de daaropvolgende besluiten.

Tijdens de vergadering heeft B&W toegezegd dat een beknopte versie van publicaties in Nieuwkoop Nieuws blijft bestaan. De raad heeft de verordening ongewijzigd vastgesteld. 

Verordening Starterslening

B&W stelt de raad voor deze verordening vast te stellen. Deze verordening is op verzoek van de raad, via een motie, door het college opgesteld. De starterslening heeft tot doel om huishoudens met beperkte financiële middelen uit de gemeente Nieuwkoop is staat te stellen een eigen woning te kopen in de gemeente Nieuwkoop. De raad heeft de verordening ongewijzigd vastgesteld.

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, met:
  • Liquidatie Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR); kennisgenomen
  • Belastingsverordeningen 2013; vastgesteld
  • Slotwijziging begroting 2012; vastgesteld
  • Budgetoverheveling 2012-2013; ingestemd
  • Normenkader 2012; vastgesteld
  • Nota reserves en voorzieningen; vastgesteld (OLN stemt tegen besluitpunt 2c)
  • Verhuizing Centrum Jeugd en Gezin Ter Aar; krediet beschikbaar gesteld 
En verder heeft de raad:
  • Werkterrein en naamgeving Raadswerkgroep Decentralisaties; ingestemd
  • Diverse benoemingen gedaan o.a. twee fractieassistenten voor de VVD
Top