Raadsbericht BR 16 december 2010

Dit item is verlopen op 21-01-2011.

De gemeenteraad heeft donderdag 16 december en maandag 20 december vergaderd. Hieronder staat een aantal besluiten uit deze vergadering kort toegelicht.

Kleinschalige Zorg Noorden

Om een vorm van kleinschalige zorg te realiseren in de kern Noorden, had de gemeenteraad in 2009 een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Door terugtrekking van een van de partijen is het in 2009 uiteindelijk niet gelukt hier invulling aan te geven. In 2010 heeft zich een nieuw initiatief voorgedaan in de vorm van kleinschalige zorg en een ‘huiskamer’.

Het doel van de realisatie van kleinschalige zorg is om inwoners langer zelfstandig in hun eigen woonomgeving te laten wonen. De leefbaarheid in Noorden wordt daardoor behouden en versterkt.

 

Om dit particuliere initiatief te kunnen realiseren heeft de raad nu een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 23.500,- beschikbaar gesteld.

 

Rekenkamerrapport Realisatie Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost

De Rekenkamer adviseert op verzoek van de gemeenteraad of op eigen initiatief de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen. De rekenkamer wordt, in Nieuwkoop, extern ingehuurd en rapporteert aan de gemeenteraad.

 

De rekenkamerdirecteur geeft op basis van dit onderzoek naar het ontstaan van de tekorten bij de besluitvorming rond de bouw van de school, enkele aanbevelingen aan de raad om in de toekomst soortgelijke situaties te voorkomen. De raad heeft deze aanbevelingen overgenomen zoals bijvoorbeeld de opdracht aan het college van B&W om de raad beter te betrekken bij de verschillende fasen bij projecten en exploitaties en te zorgen voor borging van opgedane kennis binnen de gemeente.

 

De raad heeft, conform voorstel van het college van B&W, besloten in te stemmen met:

 • Bestemmingsplan Westkanaalweg 99-100 (oude locatie Digros); vastgesteld
 • Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland; vastgesteld
 • Belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen; vastgesteld
 • Telecommunicatieverordening; vastgesteld
 • Gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland; ingestemd met wijziging
 • Regionale subsidies GGZ voorzieningen; aangaan gemeenschappelijke regeling
 • Bestuurlijke Planning & Controlecycclus 2011; kennis genomen van
 • Controleprotocol 2010-2013; vastgesteld
 • Septembercirculaire 2010; begrotingswijzigingen vastgesteld
 • Herziening Grondexploitaties; vastgesteld en daarnaast een motie aangenomen
 • Nieuwe Programma-indeling; vastgesteld

 

Voor de geïndexeerde geluidsopname van deze vergadering klik hier.

Top