Raadsbericht BR 13 september

Dit item is verlopen op 24-09-2012.

De gemeenteraad heeft donderdag 13 september 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Allereerst stond de gemeenteraad stil bij het overlijden van Henny Brouwer, fractieassistent en oud wethouder en raadslid van de Midden Partij Nieuwkoop.

Definitief Ontwerp De Verwondering

B&W stelt de raad voor het definitieve ontwerp vast te stellen als basis voor het op te stellen (flexibele) bestemmingsplan en in te stemmen met het overslaan van de fase van voorontwerp van het bestemmingsplan. Het raadsvoorstel is ongewijzigd vastgesteld met de stemmen van D66 en OLN tegen.

D66 diende bij dit agendapunt een motie (verzoek aan B&W) in om zo spoedig mogelijk met een geactualiseerde woonvisie te komen. De motie werd verworpen met de stemmen van D66 en OLN voor.

Nota van uitgangspunten partiƫle herziening Ter Aar, Oostkanaalweg 49B

B&W stelt de raad voor deze nota van uitgangspunten vast te stellen, en deze als vertrekpunt te kiezen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Progressief Nieuwkoop dient mede namens MPN een amendement (wijziging van het besluit) in om de nota van uitgangspunten zodanig te wijzigen dat het woonblok nog verder in zuidoostelijke richting schuift en de sloot, groenstrook en de locatie van de parkeerplaatsen wordt gewijzigd.

Het amendement van PN en MPN is aangenomen met de stemmen van CDA, VVD en SGP-CU tegen.

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, met:

  • Projectvoorstel Blokland 29a Nieuwveen; ingestemd
  • Principebesluit landgoed Nieuwveen; ingestemd (SBN stemde tegen)
  • 1e Verordening tot wijziging marktverordening; vastgesteld
  • Dienstverleningsovereenkomst inzameling huishoudelijk afval; vastgesteld
  • Rekenkamerrapport Quickscan Jurisdische Kwaliteitszorg; ingestemd
  • Algemene plaatselijke verordening 2012; vastgesteld
  • Beschikbaar stellen van krediet voor het verbouwen van de Vosseschans t.b.v. het realiseren van een 6e groep voor basisschool Het Kompas en voor Onderwijs Leerpakket en eerste inrichting t.b.v. de extra groep; ingestemd

En verder heeft de raad:

  • Vergaderschema gemeenteraad 2013; vastgesteld
  • Benoeming lid raadswerkgroep decentralisaties; ingestemd
Top