Raadsbericht 29 november 2012

Dit item is verlopen op 20-12-2012.

De gemeenteraad heeft donderdag 29 november 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Begroting 2013 Omgevingsdienst West-Holland

B&W stelt de raad voor kennis te nemen van de begroting en geen zienswijzen in te dienen.

D66 diende een motie (verzoek aan B&W) in om een alternatief te zoeken voor de omgevingsdienst West-Holland. Deze motie is verworpen met de stemmen van MPN, PN, D66 en SGP-CU voor.

Het voorstel van B&W is ongewijzigd vastgesteld.

Bekrachtiging en opheffing geheimhouding diverse stukken

Het presidium stelt de raad voor om bepaalde uitgangspunten te hanteren bij het opheffen van geheimhouding en daarnaast voor een aantal stukken de geheimhouding op te heffen.

D66 diende een motie in om te onderzoeken of het digitaal beschikbaar stellen van open data voor de gemeente Nieuwkoop uitvoerbaar is en om de Rekenkamer te vragen geheime stukken te toetsen aan de Wet Openbaarheid van Bestuur. De motie is verworpen met de stemmen van PN en D66 voor.

Wethouder Melzer zei toe dat als het college van B&W vertrouwelijkheid wil opleggen zij daar argumenten bij aanlevert.

De VVD diende een amendement (wijziging van het besluit) in om periodiek de lijst met stukken waar geheimhouding op rust te evalueren. Dit amendement is unaniem aangenomen. Het voorstel is, gewijzigd door het amendement, vastgesteld.

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, ingestemd met:
  • Startnotitie nieuw monumentenbeleid; vastgesteld
  • Verordening Woonfonds; vastgesteld (D66 stemde tegen)
  • Gemeenschappelijke regeling SVHW; vastgesteld
 En verder heeft de raad:
  • Benoeming fractieassistent D66; benoemd
Top