Raadsbericht 26 maart 2014

Dit item is verlopen op 11-04-2014.

Een korte terugblik op de raadsvergadering van 25 maart 2014.

Afscheid raadsleden Nieuwkoop

Op dinsdagavond 25 maart 2014 heeft de gemeenteraad afscheid genomen van 8 raadsleden:

  • Marcel Brouwer (CDA)
  • Jan de Jong (CDA)
  • Stef Leliveld (SBN)
  • Aat van Putten (SBN)
  • Donja Kooman-Hoogervorst (VVD)
  • Jaap Aartman (MPN)
  • Joke van Boxtel (PN)
  • Leen Mur (OLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lintje voor Stef Leliveld

Burgemeester Frans Buijserd reikte een Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan Stef Leliveld. Dit omdat Stef meer dan 12 jaar raadslid is geweest in Nieuwkoop en nu afscheid neemt als raadslid.

 

Onderzoek geloofsbrieven

Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men in de gemeente Nieuwkoop woont, 18 jaar is en niet is uitgesloten van kiesrecht. Ook wordt er door de gemeenteraad gekeken naar functies die zij vervullen; zo mag een raadslid bijvoorbeeld niet minister, staatsecretaris, burgemeester, of ambtenaar van de gemeente Nieuwkoop zijn.  

Op 25 maart 2014 heeft de gemeenteraad deze zaken gecontroleerd. Daarbij bleek dat er discussie is over de geloofsbrieven van beoogd raadslid Lyna Kant. Volgens artikel 15 van de Gemeentewet mag een raadslid niet ‘het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente’. Als beheerder van sporthal De Vlinder is daarvan sprake, zo oordeelde de raad in meerderheid. 

Het betreffende artikel uit de Gemeentewet heeft tot strekking een waarborg te scheppen voor zuiverheid in de verhouding tussen enerzijds raadsleden en anderzijds de gemeente. Een deel van de gemeenteraad is van mening dat dit geen belemmering hoeft te zijn om Lyna Kant als raadslid toe te laten. Alleen Gedeputeerde Staten (GS) kunnen ontheffing verlenen van dit wetsartikel. GS onderzoeken of het algemeen belang, te weten het voorkomen van belangenconflicten in het betrokken geval, ruimte biedt voor ontheffing. Lyna Kant gaat dit aan GS voorleggen. Pas na de uitspraak van GS wordt besloten of en wanneer Lyna als raadslid geïnstalleerd kan worden.

Nieuwe gemeenteraad

Op donderdag 27 maart 2014 vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen van woensdag 19 maart jl. Tijdens deze vergadering worden de leden beëdigd. Vanaf dat moment is de nieuwe raad formeel in functie. De huidige wethouders blijven vooralsnog in functie tot de raad nieuwe wethouders heeft benoemd.

Extra raadsvergadering 1 april 2014

Op dinsdagavond 1 april om 20.00 uur is er een extra besluitvormende raadsvergadering. In deze vergadering wordt het rapport van de informateur besproken. Vanaf maandag 31 maart is het rapport beschikbaar onder "agenda en stukken".

Top