Raadsbericht 26 juni 2014

Dit item is verlopen op 18-06-2015.

De gemeenteraad heeft donderdag 26 juni 2014 vergaderd. Deze vergadering stond in het teken van de financiële stukken: het jaarverslag 2013, de voorjaarsnota 2014 en de uitgangspuntennotitie 2015-2018. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Uitgangspuntennotitie 2015-2018

B&W stelt de raad voor deze notitie vast te stellen. De notitie bevat de financieel technische uitgangspunten voor de uitwerking van de nieuwe begroting 2015-2018. Deze zijn op hoofdlijnen: 

 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende programmabegroting 2015 en goed inzicht in de financiële problematiek 2016-2018.
 2. De gemeente hanteert de in deze notitie opgenomen richtlijnen bij het opstellen van de Programmabegroting 2015-2018:
  • Uitgaan van de Meicirculaire
  • Prijsontwikkeling gemeente (1%)
  • Prijsontwikkeling verbonden partijen (1,41%)
  • Personeel / lonen (1,6%)
  • Rente, rente aan reserves en kapitaalslasten  (4%)
  • Rente aan (alle) grondexploitaties (4%)
  • Onvoorzien (€ 80.000).
 3. De gemeente houdt in de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 rekening met groei vanwege areaaluitbreiding.
 4. De gemeente hanteert de programma-indeling zoals beschreven in het coalitieakkoord.

 

De raad heeft de voorjaarsnota 2015-2018 ongewijzigd vastgesteld. Met daarbij stemverklaringen van SGP-CU en MPN-PN met betrekking tot de budgetten voor de 3 decentralisaties. SGP-CU wil zich niet vastleggen op een taakstelling van het budget en MPN-PN benadrukt dat als het budget niet toereikend blijkt te zijn, de raad haar toezegging nakomt om een brede discussie hierover aan te gaan.

Door CDA, SBN en D66 is een motie (verzoek aan B&W) ingediend om de te verwachten stijging van de gemeentelijke lasten zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.

De motie is aangenomen met de stemmen van CDA, SBN, D66, MPN-PN en SGP-CU voor (17 stemmen) en VVD tegen (3 stemmen). Waarbij MPN-PN en SGP-CU in hun stemverklaring opmerken dat het niet alleen de afvalstoffenheffing betreft. VVD geeft aan tegen de motie te zijn omdat het vertraging oplevert van het terugbetalen van te veel betaalde belasting.

Motie Fusieplannen Hofpoort/Antonius

SGP-ChristenUnie dient een motie in over een niet geagendeerd onderwerp. B&W wordt verzocht om alle inspanningen te doen die het binnen haar mogelijkheden ziet om de bestaande zorgfuncties binnen het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden te houden en als belanghebbende een zienswijze in te dienen bij zowel de betreffende zorgaanbieders Hofpoort Woerden en Antonius Nieuwegein als de NZa. Daarnaast verzoekt SGP-ChristenUnie om te onderzoeken of extra inspanningen van de gemeente nodig zijn om gezondheidszorg voor onze inwoners bereikbaar te houden en de raad hierover te informeren.

De motie is aangenomen met de stemmen van SBN, CDA, MPN-PN, VVD en SGP-CU voor (17 stemmen) en van D66 tegen (3 stemmen). D66 geeft in een stemverklaring aan dat het tweede gedeelte van de motie niet reëel is. B&W kan informeren, maar niet meer dan dat.

De raad heeft conform de voorstellen van het college van B&W:

 • Begroting 2015 Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn; ingestemd met de zienswijze.
 • Jaarstukken 2013; vastgesteld.
 • Voorjaarnota 2014; vastgesteld.

En verder:

 • Is Laurens Verduijn als fractieassistent voor de SGP-ChristenUnie benoemd.
 • Heeft de VVD vragen gesteld over het door B&W genomen verkeersbesluit voor een parkeerverbod voor het gehele gebied rondom Korenveldweg, Roggeveldweg en Hazeweg.
Top