Raadsbericht 26 april 2012

Dit item is verlopen op 17-05-2012.

De gemeenteraad heeft donderdag 26 april 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Beheerplan wegen 2012-2015

B&W stelt de raad voor het beheerplan wegen vast te stellen en de financiële consequenties in de begroting mee te nemen voor 2013 en verder.

Progressief Nieuwkoop (PN) diende bij dit agendapunt een motie in over burgerparticipatie bij de reconstructie van de Langeraarseweg. De motie (een verzoek aan het college van B&W) is unaniem aangenomen.

De raad vraagt in de motie aan het college van B&W om:

 • een pilot burgerparticipatie op te zetten bij de reconstructie van de Langeraarseweg, in overleg met de dorpsraad “Rondom de Plassen”;
 • de omwonenden vooraf te betrekken bij de planvorming;
 • voorafgaand aan de inloopavonden een schriftelijke inventarisatie te houden in de vorm van een brief/kaart waarbij omwonenden wordt gevraagd tips, adviezen en ideeën in te dienen, en de uitslag hiervan beschikbaar te stellen aan de dorpsraad;
 • de dorpsraad te verzoeken deze mee te nemen in het overleg met de gemeente over de reconstructie van de Langeraarseweg.

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, met:

 • de Bouwverordening 2012; vastgesteld
 • het Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop; kennis van genomen
 • de Nota Activa en Afschrijvingen 2012; vastgesteld
 • de 1e Wijziging verordening commissie bezwaarschriften; vastgesteld
 • de Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder Veninga; verleend
 • de Herziening van de Grondexploitaties per 1-1-2012; vastgesteld

En verder heeft de raad:

 • een herstemming gedaan over een amendement uit de besluitvormende raad van 26 april over de dekking van het raadsbesluit “budget aanvraag voor herstructureringsfaciliteit”, omdat toen de stemmen staakten. Bij deze herstemming is het amendement verworpen met alleen de stemmen van MPN, PN en D66 voor.
Top