Raadsbericht 24 oktober

Dit item is verlopen op 07-11-2011.

De gemeenteraad heeft op maandag 24 oktober 2011 de resterende agendapunten van de vergadering van 13 oktober behandeld. Via dit raadsbericht lichten wij een besluit kort toe.

Stedenbouwkundigplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden

B&W stelt de raad voor in te stemmen met het concept stedenbouwkundigplan voor de herstructureringslocatie en het woonzorgcomplex (fase 1) en deze vrij te geven voor inspraak. Daarnaast vraagt B&W de raad kennis te nemen van de stedenbouwkundige visie voor de locatie van de multifunctionele accommodatie en de oude schoollocaties (fase 2) en deze ter consultatie aan de inwoners voor te leggen.

 

De gemeenteraad heeft met algemene stemmen een amendement (wijziging van het besluit), ingediend door de Midden Partij Nieuwkoop en Progressief Nieuwkoop, aangenomen. Met dit amendement geeft de raad specifieke invulling aan het genoemde woonzorgcomplex. Deze moet bij benadering 28 plaatsen groepswonen (psychogeriatrische plaatsen) en 20 zorgwoningen (geïndiceerd) gaan bevatten.

 

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, de:

  • Nota uitgangspunten bestemmingsplan Langeraar & Papenveer; vastgesteld met alleen de stemmen van D66 tegen.
  • Toetreding tot Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffingen en Waardebepaling; ingestemd.
Top