Raadsbericht 24 mei 2012

Dit item is verlopen op 29-06-2012.

De gemeenteraad heeft donderdag 24 mei 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Duurzaamheidagenda 2012-2014
B&W stelt de raad voor te kiezen voor het op realistische wijze verder werken aan de duurzaamheid binnen de gemeente en de Duurzaamheidagenda vast te stellen.

Na een debat over onder andere de toegevoegde waarde van deze duurzaamheidagenda stelt de raad het voorstel ongewijzigd vast.

D66 diende een amendement (wijzigingsvoorstel) en twee moties (verzoek aan het college) in. Vanwege toezeggingen van B&W zijn al deze voorstellen ingetrokken. B&W heeft toegezegd om van Zuidhoek een zo duurzaam mogelijke wijk te maken en zij heeft ook aangegeven om bij de begroting en de jaarrekening in de toekomst een duurzaamheids paragraaf op te nemen.

Opheffen Commissie Deskundigen Sleutelprojecten
De raad heeft unaniem ingestemd om een door henzelf ingestelde commissie die hen kon adviseren over de sleutelprojecten in de gemeente op te heffen.

D66 diende een motie in om het budget voor raadsonderzoek in te zetten om de Rekenkamer in te schakelen om proactief mee te denken over de financiële en maatschappelijke doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van besluiten over deze sleutelprojecten. Met uitzondering van de VVD heeft de raad met dit verzoek aan de rekenkamer ingestemd.

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, met:
• Capaciteitsvraagstuk algemene begraafplaatsen; ingestemd
• Beleidsplan bestuurlijk handhaven 2011/12-2014; vastgesteld
• Nota Mantelzorgwoningen (kangoeroewoningen); ingestemd
• Duurzaamheidagenda 2012-2014; vastgesteld
• Beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2012-2015; vastgesteld
• Zienswijzen financiële stukken diverse gemeenschappelijke regelingen; ingestemd
• 1e wijziging Legesverordening 2012 (Babs voor één dag); vastgesteld


En verder heeft de raad:
• Benoeming Algemeen Bestuur Holland Rijnland en Regiocommissie; ingestemd
• Benoeming Commissie hoorzitting bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b; ingestemd
• Opheffen Commissie Deskundigen Sleutelprojecten; ingestemd
 

Top