Raadsbericht 24 april 2014

Dit item is verlopen op 22-05-2014.

De gemeenteraad heeft donderdag 24 april  2014 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Benoeming raadslid en fractieassistenten

De raad heeft besloten mevrouw Lyna Kant (SBN) toe te laten als raadslid; de raad is nu voltallig. Er was eerder discussie over of zij voldeed aan artikel 15 van de Gemeentewet. Volgens dat artikel mag een raadslid niet ‘het buiten dienstbetrekking tegen beloning gaan verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente’. Als beheerder van de sporthal De Vlinder zou daarvan sprake kunnen zijn. Aan Gedeputeerde Staten is vervolgens om ontheffing van dit artikel gevraagd. Gedeputeerde Staten zijn echter van mening dat daarvan alleen sprake is op het moment dat er een nieuw of gewijzigde huurovereenkomst wordt afgesloten. Daarop heeft de gemeenteraad besloten Lyna Kant alsnog toe te laten in de gemeenteraad.

De volgende personen zijn na benoeming beëdigd als fractieassistent:

 • Wilma van der Meulen (SBN) 
 • Tessa Schrama (MPN-PN) 
 • Joke van Boxtel (MPN-PN) 
 • Jan Dirven (MPN-PN)
 • Quinten van Dobben (VVD)

De raad heeft conform het voorstel van het college van B&W:

 • Samenwerkingsovereenkomst voorfinanciering plankosten; ingestemd
 • Overdragen bevoegdheden huisvestingsverordening Holland Rijnland; ingestemd
 • Toetsingsbeleid Bouwbesluit 2012; vastgesteld
 • Wijzigingen twee gemeenschappelijke regelingen; ingestemd
 • Wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2014 over evenementen op Koningsdag; vastgesteld
 • Actualisatie grondexploitaties per 1-1-2014; vastgesteld

En verder heeft de raad:

 • Rekenkamerrapport effecten rekenkamerrapporten 2010-2014; aanbevelingen overgenomen
 • Rekenkamerrapport effect van herindeling; aanbevelingen overgenomen

Tot slot heeft de formateur:

Verslag gedaan van het formatieproces tot nu toe waarbij SBN, CDA en D66 een conceptakkoord hebben bereikt.

 

Top