Raadsbericht 21 november 2013

Dit item is verlopen op 25-12-2013.

De gemeenteraad heeft donderdag  21 november 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij een besluit kort toe.

Raadsvoorstel Herinrichting dorpsplein Liemerhof

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met het voorstel tot herinrichting van het dorpsplein Liemerhof en de financiële consequenties van het besluit te betrekken bij de voorjaarsnota 2014.

MPN dient mede namens PN een amendement (wijziging van het besluit) in om de 12 parkeerplaatsen op het zogenaamde marktgedeelte te schrappen. Dit amendement is verworpen met de stemmen van MPN, PN en SGP-CU (7 stemmen) voor en van CDA, SBN, VVD en D66 (12 stemmen) tegen.

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld.

De raad heeft conform de voorstellen van het college van B&W:

  • Project herinrichting Voorwegzone; vastgesteld.
  • Bestemmingsplan Hollandsekade 1b / Noordenseweg 50a; vastgesteld
  • Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren; ingestemd 

En verder heeft de raad:

  • Tessa Schrama benoemd als fractieassistent voor het MPN.
  • Quickscan effecten rekenkameronderzoeken; ingestemd
Top