Raadsbericht 21 juni 2012

Dit item is verlopen op 02-07-2012.

De gemeenteraad heeft donderdag 21 juni 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij een aantal besluiten kort toe.

Financiële stukken

B&W stelt de raad voor drie financiële stukken vast te stellen namelijk: de Jaarrekening 2011 (met een terugblik op 2011), de Voorjaarnota 2012 (waarmee inzicht wordt gegeven in de huidige stand van zaken) en de Uitgangspuntennotitie 2013 (uitgangspunten voor de begroting 2013 die de raad in november 2012 vaststelt).

De Jaarrekening werd ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van D66 tegen.

Bij de Voorjaarnota diende CDA mede namens MPN en PN een amendement (wijziging van het besluit) in. In het amendement wordt voorgesteld om niet structureel maar incidenteel een bedrag van € 124.000 uit programma 4 (sociale participatie compensatie maatregelen en maatschappelijke begeleiding en advies) af te ramen. Het amendement is aangenomen met alleen de stemmen van VVD, OLN en de heren Leliveld, Visser en Van Putten tegen.

De Uitgangspuntennotitie is ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van PN en D66 tegen. Daarnaast zijn 2 moties (verzoeken aan B&W) ingediend door D66. De eerste betrof de NUON-reserve; deze is verworpen met alleen de stemmen van PN en D66 voor. De tweede betrof de OZB (over de hoogte van het inflatiepercentage). Ook deze werd verworpen met alleen de stemmen van PN, D66 en OLN voor.

Niet afgehandelde raadsvoorstellen

Drie onderwerpen zijn doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering van 28 juni 2012. Dit zijn:

  • Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49b
  • Zienswijze Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA)
  • Extra budget rekenkamer

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, de:

  • Zendmachtiging; voorkeur uitgesproken voor Stichting RTV Hollands Midden
  • Speelruimtebeleidsplan; vastgesteld
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW; vastgesteld
  • Startnotitie gebiedsontwikkeling Langeraar Oost; vastgesteld
  • Zienswijze Omgevingsdienst West-Holland; vastgesteld
Top