Raadsbericht 12 november 2015

Dit item is verlopen op 21-12-2015.

De gemeenteraad heeft donderdag 12 november 2015 onder andere vergaderd over de Programmabegroting 2016-2019. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Programmabegroting 2016-2019

B&W stelt de raad voor om de volgende punten vast te stellen:

  • programmabegroting 2016-2019
  • de financiële begroting 2016
  • de begroting 2016-2019 in meerjarenperspectief
  • de beleidslijn dat mogelijke overschotten in toekomstige jaarrekeningen worden gestort in de algemene reserve tot een solvabiliteitsratio van 40% is gerealiseerd.

Er zijn 8 moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend bij dit agendapunt.

De begroting is ongewijzigd vastgesteld. De VVD heeft daarbij, via een stemverklaring, aangegeven tegen het onderdeel budget voor de groenwedstrijd te stemmen. Daarna is er gestemd over de ingediende moties.

Motie  Proces Herziening Subsidiebeleid ‘Zorg voor draagvlak, meedenken en kwaliteit!’ - verworpen

Door de MPN-PN en de VVD is een motie ingediend met het verzoek aan B&W om de betrokken organisaties/verenigingen in december 2015 te informeren over de resultaten van de gehouden bijeenkomsten en hen gelegenheid te geven daarop te reageren. Aansluitend dit in januari 2016 met de raad te bespreken en te bezien of de resultaten/reacties moeten leiden tot heroverweging van het plan van aanpak.

Deze motie is verworpen met de stemmen van VVD, MPN-PN en SGP-CU (8 stemmen) voor en van de andere partijen (12 stemmen) tegen.

Motie groenwedstrijd  - verworpen

Door de MPN-PN, VVD en SGP-CU  is een motie ingediend met het verzoek aan B&W om m.b.t. de deelname aan de Entente Florale 2016 een uitwerkingsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Hierin wordt alle informatie die normaliter in een raadsvoorstel is opgenomen vermeld, inclusief een transparante financiële onderbouwing.

Deze motie is  verworpen met de stemmen van MPN-PN, VVD en SGP-CU (8 stemmen) voor en van de andere partijen (12 stemmen) tegen.

Motie  grote uitgaven onderbouwd in begroting en jaarrekening – aangenomen

Door de MPN-PN, VVD en SGP-CU is een motie ingediend met het verzoek aan B&W:

  1. Voor in de begroting opgenomen uitgaven voor nieuw beleid boven en rond de € 100.000 de gemeenteraad alvorens tot uitgave wordt overgegaan een uitwerkingsvoorstel voor te leggen. Op gelijke wijze te handelen bij de resultaatsbestemming in de jaarrekening.
  2. De voorstellen tot nieuw beleid (en resultaatbestemming) als een apart beslispunt te benoemen in het raadsbesluit tot het vaststellen van respectievelijk de begroting en de jaarrekening;

Deze motie  is aangenomen met de stemmen van MPN-PN, VVD, SGP-CU, SBN en D66 (16 stemmen) voor en van CDA (4 stemmen) tegen.

Motie regionale uitstraling kern Nieuwkoop – aangenomen

Door de MPN-PN, VVD en SGP-CU is een motie ingediend met het verzoek aan B&W om m.b.t. het beoogde nieuw beleid “Nieuwkoop: regionale uitstraling” een uitwerkingsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. In dat voorstel wordt alle informatie die normaliter in een raadsvoorstel is opgenomen  vermeld, inclusief een transparante financiële onderbouwing.

Deze motie  is unaniem (alle stemmen voor) aangenomen.

Motie  in stand houden voorraad betaalbare sociale huurwoningen – verworpen

Door de MPN-PN en de VVD is een motie ingediend met het verzoek aan B&W om in overleg te treden met Vestia om oplossingen te ontwikkelen gericht op het zoveel mogelijk in stand houden van de voorraad betaalbare huurwoningen in de kernen Nieuwveen en Zevenhoven en de Raad regelmatig over de voortgang te informeren

Deze motie  is verworpen met de stemmen van MPN-PN, VVD en SGP-CU (8 stemmen) voor en van de andere partijen (12 stemmen) tegen.

Motie integrale aanpak fysieke leefomgeving – aangenomen

Door de VVD  is een motie ingediend met het verzoek aan B&W om:

  1. aan de gemeenteraad in de eerste helft van 2016 een voorstel voor te leggen, waarin uiteen wordt gezet of én zo ja, op welke manier lokaal (herijking Structuurvisie) en/of regionaal een integrale omgevingsvisie wordt opgesteld;
  2. bij dit voorstel tevens aan te geven welke sectorale plannen, waaronder het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), meegenomen worden in deze omgevingsvisie(s) en hoe/wanneer inwoners en gemeenteraad bij deze beleidsvorming worden betrokken;

Deze motie  is unaniem (alle stemmen voor) aangenomen.

Motie brainstorm bijeenkomst transformatie gebieden - aangenomen

Door de VVD en SGP-CU is een motie ingediend met het verzoek aan B&W om een brainstormavond te organiseren die tot doel heeft samen met belanghebbenden uit de glastuinbouw het gesprek te voeren en conclusies te trekken over de (gemeentelijke) invulling van de gereedschapskoffer, zodat de portefeuillehouder hierover het overleg met de Greenport en de Provincie kan voeren.

Deze motie  is unaniem (alle stemmen voor) aangenomen.

Motie evaluatie verruiming van de winkeltijden – aangehouden

Door de SGP-CU is een motie ingediend met het verzoek aan B&W om een evaluatie naar de effecten van de verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen uit te voeren en de resultaten uiterlijk in het 2e kwartaal 2016 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Deze motie  is aangehouden. Dit betekent dat de SGP-CU mogelijk deze motie later opnieuw indient.

De raad heeft conform het voorstel van het college van B&W:

  • De Najaarsnota 2015 en begrotingswijziging 2; vastgesteld
  • Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling  Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardering (SVHW); toestemming verleent aan B&W om deze aan te gaan.

Naar de agenda en vergaderstukken van deze vergadering of naar de geluidsopname.

Top