Raadsbericht 1 maart 2012

Dit item is verlopen op 30-03-2012.

De gemeenteraad heeft donderdag 1 maart 2012 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij een aantal besluiten kort toe. Wilt u de geluidsopname van deze vergadering beluisteren klik dan hier.

Interpellatie Noordse Buurt en Sleutelprojecten

De MPN, D66 en Progressief Nieuwkoop hadden op 27 februari verzocht om een interpellatie over Noordse Buurt en de Sleutelprojecten op de agenda te plaatsen. Een interpellatie is een ingelast debat in de raadsvergadering, waarin het college of de burgemeester om inlichtingen worden gevraagd over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

 

Na de beantwoording van de vragen door wethouder Veninga dienden de MPN, D66 en Progressief Nieuwkoop (PN) een motie in over het opstarten van een participatietraject, daarvoor een deskundige procesbegeleider aan te trekken, de komende 6 maanden daarvoor te benutten en de raad 2-maandelijks te informeren over de voortgang en resultaten van het participatietraject.

 

De motie werd verworpen met de stemmen van MPN, D66, PN en OLN voor (9) en de stemmen van CDA, SGP-CU, VVD en SBN tegen (10). In een stemverklaring gaf OLN (Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop) aan voor de motie te stemmen om een signaal af te geven dat de gekozen aanpak niet goed is.

 

Vervolgens diende PN, mede namens MPN en D66, een tweede motie in waarin zij hun afkeuring uitspreken over het door de wethouder en college terzake gevoerde beleid.

 

De motie werd verworpen met de stemmen van MPN, D66 en PN voor (8) en de stemmen van CDA, SGP-CU, VVD, SBN en OLN tegen (11). In een stemverklaring gaf OLN aan tegen de motie te stemmen omdat zowel de wethouder als het college worden genoemd.

 

Niet behandelde raadsvoorstellen

Drie onderwerpen zijn vanwege tijdgebrek doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering van 29 maart 2012. Dit zijn:

  • Geurgebiedsvisie Langeraar
  • Aanvullende criteria lokale publieke media-instelling
  • Rekenkamerrapport Quickscan Treasury

De raad heeft, conform de voorstellen van het college van B&W, met de:

  • Start vrijstelling bouwen kassencomplex Paradijsweg 14; ingestemd (D66 stemde tegen)
  • Continuering lokaal gezondheidsbeleid; ingestemd
  • Opheffingsbesluit Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR); ingestemd
  • Verordeningen in het kader van het opheffen van de ISDR; vastgesteld

En verder heeft de raad:

  • Benoeming leden Klankbordgroep Rekenkamer; ingestemd
Top