Perspectiefnota+ gewijzigd vastgesteld

Dit item is verlopen op 04-10-2011.

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2011 de Perspectiefnota+ met bijbehorende bezuinigingsvoorstellen en de nota van beantwoording zienswijzen vastgesteld. De raad heeft daarbij het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met een amendement aangepast en er is een motie met een opdracht voor B&W aangenomen.

 

Perspectiefnota+

De perspectiefnota+ geeft de beleidsmatige en financiële kaders voor het maken van de Programmabegroting 2012-2015. De nota geeft ook inzicht in het financieel meerjarenperspectief 2012-2015. Uitgangspunt is dat de totale gemiddelde woonlasten in 2012 stijgen met 1,5% ten opzichte van het huidige jaar. Dit percentage is gelijk aan de inflatie aan de kostenkant (lasten) van de begroting.

 

Amendement

De fracties CDA, SBN, VVD en SGP-CU hebben een amendement (wijziging van het besluit) ingediend. In dit amendement stelden zij onder andere voor niet te bezuinigen op De Schakel, minder te bezuinigen op Tafeltje Dekje en de Aula begraafplaats en de “niet-ingezeten belasting” niet in te voeren. Dit amendement is aangenomen; MPN en D66 stemden tegen.

 

Motie

Op het onderdeel consultatiebureaus heeft de raad de motie aangenomen. De raad draagt in de motie het college van B&W op alternatieven uit te werken, waarbij het streven is om de consultatiebureaufuncties in de drie kernen te behouden. Voordat een definitief besluit wordt genomen moeten deze alternatieven aan de raad worden gepresenteerd.

 

Nota van zienswijze aangepast

De Perspectiefnota en Nota van zienswijzen zijn op basis van dit amendement aangepast. Het amendement is hieronder bijgevoegd evenals de Nota van zienswijzen waarin de tekstwijzigingen zijn aangebracht.

 

De aangenomen motie is een aparte opdracht aan B&W om een onderzoek naar behoud decentralisatie consultatiebureaus te doen. Een motie leidt niet tot tekstwijzigingen in de nota van zienswijzen.

 

Vervolg

De vastgestelde Perspectiefnota+ vormt vervolgens het uitgangspunt voor het college van B&W om de programmabegroting 2012 voor te bereiden. Deze programmabegroting wordt op 10 november 2012 ter besluitvorming geagendeerd. Pas bij de vastgestelde begroting zijn de bezuinigingsvoorstellen onomkeerbaar.

Top