Oriënterende bijeenkomsten 22 mei 2008

Dit item is verlopen op 24-05-2008.

Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomsten van de raad.

 

Op 22 mei 2008 wil de raad graag met u spreken over vier onderwerpen:

  • Jeugdbeleid;
  • Groenvisie & Beheervisie;
  • Regionalisering van de brandweer en
  • Regeldrukvermindering

Jeugdbeleid

Het college van B&W heeft een startnotitie voor jeugdbeleid 2009 – 2012 vastgesteld. Uit deze startnotitie blijkt dat er een aantal keuzen moeten worden gemaakt. Te denken valt aan bijvoorbeeld ‘het gezin’, ‘opgroei-en opvoedingsondersteuning’, ‘jeugdcultuur: gezond en meedoen’, ‘kindvriendelijke omgeving’, ‘snelle en effectieve hulp voor jeugd en gezin’, ‘aanpak kindermishandeling’, ‘van school naar werk’, ‘voorkomen jeugdcriminaliteit’ enzovoort.

De gemeenteraad wil deze avond met u van gedachten wisselen over waar zij in Nieuwkoop de nadruk op wil gaan leggen.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en is in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 

Groenvisie en Beheervisie

Bij deze bijeenkomst zal aan raadsleden en belangstellenden gepresenteerd worden wat het gevolg is van een raadsuitspraak over een ambitieniveau van groenbeheer. Aan de hand van voorbeelden uit andere gemeenten wordt bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt hoe een gemeentelijk park er uit kan zien met 1 keer per maand maaien of minder. Heeft u hier ideeën over dan bent u van harte welkom om mee te praten. Pas later dit jaar worden de Groenvisie & Beheervisie aan de raad ter vaststelling aangeboden.

De bijeenkomst over Groenvisie & Beheervisie is aansluitend op de bijeenkomst over het Jeugdbeleid en begint ongeveer om 21.30 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 

Regionalisering van de brandweer

Bij deze bijeenkomst worden raadsleden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het proces van regionalisering. De raad krijgt te horen hoe de brandweer in Nieuwkoop en in de regio ervoor staat en wat voor onderzoeken naar (bestuurlijke) samenwerking nu worden uitgevoerd.

U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in de kantine van de brandweer aan de Hogendijk 2a (2440 AA) te Nieuwveen.

 

Regeldrukvermindering

Bij deze bijeenkomst worden raadsleden geïnformeerd door de hen ingestelde commissie over het eindrapport om tot minder regels te komen. In de commissie regeldruk zijn drie oud wethouders benoemd van de drie voormalige gemeenten. Zij hebben bekeken of bepaalde lokale regelgeving overbodig is, of in strijd is met andere wetten en regels. Met hun eindrapport bieden zij de raad de mogelijkheid om aanpassingen te doen zodat de regeldruk vermindert.

U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen.

Deze bijeenkomst is aansluitend op de bijeenkomst over de regionalisering van de brandweer en begint ongeveer om 21.30 uur in de kantine van de brandweer op de Hogendijk 2a (2440 AA) te Nieuwveen.

 

Top