Op 9 juni extra besluitvormende raadsvergadering

Dit item is verlopen op 14-06-2016.

Aansluitend op de meningsvormende raden is er een extra besluitvormende raadsvergadering voor alleen gemeenschappelijke regelingen. Alle stukken zijn discussiestukken omdat ze niet eerder besproken zijn in een meningsvormende raad; de periode voor het indienen van zienswijzen is daarvoor te kort.

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
  4. Zienswijze ontwerp programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM)
  5. Zienswijze begroting 2017 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)*
  6. Sluiting

* onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken door B&W.

Besluitvormende raadsvergadering

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 9 juni om 22.30 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staat de agenda met de achterliggende stukken onder 'agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top