Motie aangenomen over Nieuwkoop-Noorden en Meijegraslanden

Dit item is verlopen op 30-11-2007.

In de vergadering van 25 oktober 2007 heeft de raad unaniem een motie aangenomen over het betrekken van agrariërs, particulieren en ondernemers bij het opstellen van gebiedsvisies voor het gebied tussen Nieuwkoop en Noorden en de Meijegraslanden.

 

Wat is een motie? Via een motie kan een raadslid of een groep raadsleden een voorstel doen voor een uitspraak door de raad over een onderwerp. In een motie wordt een oordeel, opdracht, wens of verzoek uitgesproken. Een aangenomen motie is dus slechts een uitspraak van de raad en schept geen juridische verplichtingen voor het college van B&W.

 

In bovenstaande gebieden wil de Provincie Zuid-Holland 200 hectare agrarische gronden herontwikkelen naar “nieuwe natuur”. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk consequenties voor agrariërs, particulieren, ondernemers en anderen in deze gebieden. Deze partijen zijn formeel geen gebiedspartij die nu meepraat over de visie. De raad vindt het niet voldoende dat deze partijen alleen maar worden gehoord op voorlichtingsavonden en vindt het zo niet helder wat met de inbreng wordt gedaan. De raad wil dat deze partijen nu ook medezeggenschap krijgen in het proces zodat er voldoende draagvlak komt voor de ontwikkelingen in deze gebieden. 

 

De raad heeft met deze motie het college verzocht om vriendelijk doch dringend de Provincie er van te overtuigen dat er alles aan gedaan moet worden om bedoelde gebiedspartijen een formele status te geven in het verdere (project)proces om zo de sociaal, economisch en financiële rechten en belangen van deze partijen te waarborgen.

Top