Meningsvormende Raden 6 december 2012

Dit item is verlopen op 17-12-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 6 december 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2013
 4. Raadsvoorstel Slotwijziging begroting 2012
 5. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2012-2013
 6. Raadsvoorstel Normenkader 2012
 7. Raadsvoorstel Nota reserves en voorzieningen 2013
 8. Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 13. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Verhuizing Centrum Jeugd en Gezin Ter Aart
 4. Raadsvoorstel Liquidatie ISDR
 5. Motie Kinderrechten en kinderparticipatie
 6. Brief 544: Maatschappelijke Structuurvisie
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken.

U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken)

Inzien raadsstukken

De agenda’s en de achterliggende stukken staan onder "agenda en stukken". In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Top