Meningsvormende Raden 5 september 2013

Dit item is verlopen op 22-09-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 5 september 2013 om 20.00 uur twee meningsvormende raden in het gemeentehuis in Nieuwveen. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20:00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Noordse Buurt
 4. Raadsvoorstel Herziening bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker; betreft perceel naast Simon van Capelweg 78
 5. Raadsvoorstel Voorbereiden bezoek Provinciale Staten over Natura 2000 aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststellen 2e Verordening tot wijziging van de “Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012”. De wijzigingen hebben betrekking op paracommercie, rooftassen, regionaal kader evenementenbeleid en varen met motorvaartuigen ‘Plassengebied’.
 4. Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2013 en 2014 RDOG.
 5. Brief nr. 536 van B&W: Nieuw huurcontract De Schakel en kwijtschelden huur.
 6. Raadsvoorstel Vergaderschema gemeenteraad 2014
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken. U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken bij “agenda en stukken”; klik hier. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu ook live via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad en dan “beluister de raadsvergadering”.

Top