Meningsvormende raden 29 en 30 oktober (financiële stukken)

Dit item is verlopen op 14-11-2014.

Op 29 en 30 oktober bespreekt de gemeenteraad de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2015-2018 en de Najaarsnota 2014. Dit gebeurt in 4 aparte bijeenkomsten van de meningsvormende raad waarbij op de afzonderlijke programma’s wordt ingegaan. Deze programma’s zijn:  

  • Ruimtelijk beheer (MR I op woensdag 29 oktober om 20.00 uur)
  • Bestuur, veiligheid, dienstverlening, financiën en bedrijfsvoering (MR II woensdag 29 oktober om 20.00 uur)
  • Ruimtelijke ordening (MR I op donderdag 30 oktober om 20.00 uur)
  • Sociaal domein (MR II op donderdag 30 oktober om 20.00 uur)

De najaarsnota geeft de stand van zaken van 2014 weer. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2015. In de besluitvormende raadsvergadering van 13 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting definitief vast tijdens de zogenaamde ‘algemene beschouwingen’.

Agenda en achterliggende stukken

De agenda en achterliggende stukken vindt u onder 'agenda en stukken'. Afgesproken is dat raadsleden voorafgaand aan de vergadering punten aanleveren waarover ze willen discussiëren. Dit overzicht met gespreksonderwerpen plaatsen wij enkele dagen voor de vergaderingen onder de agenda.

Top