Meningsvormende raden 28 mei 2015

Dit item is verlopen op 03-07-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 28 mei 2015 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde
 4. Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Noordenseweg 66A in Nieuwkoop
 5. Raadsvoorstel Verzoek verklaring van geen bedenkingen Oostkanaalweg 5 te Nieuwveen
 6. Raadsvoorstel Aanleg vrijliggend wandelpad en onderhoud fietspad (Meijepad)
 7. Raadsvoorstel Begroting 2016 en jaarverslag 2014 Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 12. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel VVE-beleid gemeente Nieuwkoop 2015 – 2018 (VVE is afkorting voor Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 4. Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018
 5. Raadsvoorstel Duurzaamheidsagenda 2015-2018
 6. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2016 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
 7. Raadsvoorstel Zienswijze vorming Coöperatie ‘GGD Support Centrum’
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 12. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top