Meningsvormende raden 26 november 2015

Dit item is verlopen op 21-12-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 26 november 2015 in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Beheerplan speelvoorzieningen 2016-2020
 4. Raadsvoorstel Nieuwbouw afvalbrengstation en huisvesting buitendienst
 5. Raadsvoorstel Onttrekking reserve Monumentenzorg voor modernisering en harmonisering monumentenbeleid
 6. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016
 7. Raadsvoorstel Decemberwijziging begroting 2015 en mutaties Septembercirculaire 2015
 8. Raadsvoorstel Normenkader 2015
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Actielijsten vorige meningsvormende raden I vaststellen
 13. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Herinrichting Noordse Buurt
 4. Raadsvoorstel 2e Verordening tot wijziging van de Marktverordening Nieuwkoop 2008
 5. Raadsvoorstel Advies Ondernemingsraad van de Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA)
 6. Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 7. Raadsvoorstel Gronduitgifte sociale huurwoningen en dekking van de verkoop van grond voor sociale woningbouw in plan Langeraar Oost/Vivero
 8. Raadsvoorstel Info en advies sociaal domein
 9. Reactie op brief van inwoner over bestemmingsplan Korteraarseweg/Kerkweg*
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijsten vorige meningsvormende raden II vaststellen
 14. Sluiting


* onder voorbehoud van het op tijd aanleveren van de stukken door B&W

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top