Meningsvormende raden 25 juni 2015

Dit item is verlopen op 01-08-2015.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 25 juni in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Verbetering voetbalaccommodatie TAVV Ter Aar
 4. Raadsvoorstel Toestemming wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
 5. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 Sociale Werkvoorziening Alphen a/d Rijn (SWA)
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag - De VVE heeft aangekondigd een vraag te stellen over Zuideinde Zuid in Nieuwkoop
 9. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel 1e verordening tot wijziging financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2012
 4. Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden
 5. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwkoop
 6. Initiatiefvoorstel CDA over Jeugdlintje Gemeente Nieuwkoop
 7. Artikel VNG magazine 20 maart ‘De raad moet blijven opletten’ op verzoek van VVD geagendeerd
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad vaststellen
 12. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda en stukken' vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via 'beluister de raadsvergadering'.

Top