Meningsvormende raden 24 mei 2018

Dit item is verlopen op 08-06-2018.

Op de agenda's o.a. Nieuwbouw Ashram College, Actieprogramma duurzaamheid en Beheerplan nautisch en vaarwegbeheer.

Donderdagavond 24 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Aanvullend krediet nieuwbouw Ashram College
 4. Raadsvoorstel Aanvraag extra budget uitvoering Actieprogramma duurzaamheid 2018
 5. Raadsvoorstel Werkbudget ten behoeve van Omgevingswet en omgevingsvisie periode 2018-2020
 6. Raadsvoorstel Benoemen leden in het Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen*
 7. Raadsvoorstel 1e Wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W en de Raad
 10. Rondvraag
 11. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 12. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Beheerplan Nautisch en Vaarwegbeheer 2018-2022
 4. Raadsvoorstel Archiefverordening Gemeente Nieuwkoop 2018
 5. Raadsvoorstel Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2018
 6. Raadsvoorstel Begroting 2019 Holland Rijnland*
 7. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio 2019*
 8. Raadsvoorstel SVHW jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019*
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W en de Raad
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 13. Sluiting

*) agendapunten die direct doorgaan naar de besluitvormende raadsvergadering van 24 mei. Over de andere inhoudelijke agendapunten neemt de raad op 7 juni een besluit.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top