Meningsvormende raden 17 november 2016

Dit item is verlopen op 05-12-2016.

Er staan veel verschillende onderwerpen op de agenda's van deze twee meningsvormende raden.

Donderdagavond 17 november 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Glastuinbouw, 1e herziening
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Voorweg tussen 54 en 56
 5. Raadsvoorstel Vaststelling Koersplan Participatiewet 2017 - 2020
 6. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport decentralisaties sociaal domein Nieuwkoop
 7. Raadsvoorstel Budgetten jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Holland Rijnland
 8. Raadsvoorstel Krediet realisatie semipermanente woon-units Stationsweg 3 Zevenhoven
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raden I vaststellen
 13. Sluiting

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Brieven Zuideinde Zuid
 4. Nationale Groencompetitie juryrapport en certificaat
 5. Raadsvoorstel Beoordeling RTV Hollands Midden voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt om als lokale media-instelling te kunnen worden aangewezen
 6. Raadsvoorstel Septembercirculaire gemeentefonds 2016
 7. Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieven 2017
 8. Raadsvoorstel Normenkader 2016
 9. Raadsvoorstel Kadernota grondbeleid 2017-2020
 10. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2015
 11. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 12. Berichten uit B&W
 13. Rondvraag
 14. Actielijst vorige meningsvormende raad II vaststellen
 15. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top