Meningsvormende Raden 17 januari 2013

Dit item is verlopen op 01-02-2013.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 17 januari 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Ter Aar en Bovenland
 4. Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013
 5. Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop
 6. Raadsvoorstel Bediening gemeentelijke bruggen
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst Meningsvormende Raad I van 6-12-2012 vaststellen
 11. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) i.v.m. Drank- en Horecawet
 4. Raadsvoorstel Wijziging Verordening commissie bezwaarschriften Nieuwkoop 2009
 5. Raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016
 6. Raadsvoorstel Actualiseren servicenormen en Kwaliteitshandvest
 7. Brief 836: Voortgangsrapportage uitvoering taken Wmo en Werk en Inkomen
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst Meningsvormende Raad II van 6-12-2012
 12. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken.

U kunt het best tijdens de meningsvormende raad inspreken. In deze vergadering stellen de raadsleden vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten om daarna hun standpunt te bepalen. Als er voldoende informatie is dan wordt er in de volgende besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen.

Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken)

Inzien raadsstukken 

De agenda’s en de achterliggende stukken staan onder "agenda en stukken". klik hier om naar MR I te gaan en klik hier om naar MR II te gaan. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Top