Meningsvormende raden 12 mei 2016

Dit item is verlopen op 27-05-2016.

Donderdagavond 12 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen twee meningsvormende raden. Op de agenda o.a. subsidiebeleid, afvalbeleid, Noordse Buurt, en twee bestemmingsplannen.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017
 4. Raadsvoorstel Invoering digitale vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen
 5. Raadsvoorstel 1e wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016
 6. Raadsvoorstel Aanpassing tarief precariobelasting en verordening op de heffing en invordering van precariobelasting
 7. Raadsvoorstel Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2016
 8. Raadsvoorstel Gedragslijn integriteit raadsleden Nieuwkoop
 9. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 10. Berichten uit B&W
 11. Rondvraag
 12. Actielijst vorige meningsvormende raad I vaststellen
 13. Sluiting
   

Agenda (concept) MR II

 1. Opening (om 20.00 uur)
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Inrichtingsvisie Noordse Buurt en stand van zaken ontwikkeling (tijdelijke) initiatieven in 2016
 4. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Oudendam'
 5. Raadsvoorstel Procesvoorstel Omgevingsvisie
 6. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Ter Aar en Bovenland, 1e herziening'
 7. Raadsvoorstel Afvalbeleid 2016-2020, Analyse en verkenning van scenario's
 8. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
   

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij 'agenda & vergaderstukken' staan, uiterlijk één week voor de vergadering,  alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top