Meningsvormende raadsvergadering van 11 oktober

Dit item is verlopen op 12-10-2007.

Enkele agendapunten toegelicht:

 

Agendapunt 4: Afvalinzameling 2008

B&W stelt de raad voor om over de onderstaande punten een besluit te nemen:

  • een heffing in te voeren voor het gebruik van een extra container;
  • een aangepast tarief in te voeren voor het ophalen van grof huishoudelijk afval;
  • het afvalbrengstation in de kern Nieuwkoop in 2008 in exploitatie te houden.

 

Agendapunt 8: Nota lokale heffingen

B&W stelt de raad voor de nota vast te stellen en met ingang van 1 januari 2007 van kracht te laten zijn. Deze nota beoogd een meerjarig samenhangend beleidskader te bieden voor de belastingen en tarieven. Het meerjarig beleidskader volgens deze nota is de basis voor eventuele aanpassing van de gemeentelijke tarieven

 

Agendapunt 9: Meerjarenbeleidsplan Integraal Handhaven 2008-2011

B&W stelt de raad voor het beleidsplan vast te stellen. Dit beleidsplan vormt de basis voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving.

 

Agendapunt 10: Ruimtelijke Visie uitbreiding De Olm

B&W stelt de raad voor de Ruimtelijke Visie uitbreiding Bedrijventerrein De Olm vast te stellen en de visie ter goedkeuring aan de provincie Zuid Holland aan te bieden. De ruimtelijke visie dient de inpassing in het landschap te waarborgen.

 

Top