Meningsvormende raadsvergadering op 15 maart

Dit item is verlopen op 16-03-2007.

Op 15 maart 2007 is er om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. Dit is een raadsvergadering waar de raad nog geen besluiten neemt. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden bij de griffie (0172-521308), tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering, is wel nodig.

 

Op de agenda van de meningsvormende raad van 15 maart 2007 staan diverse financiële agendapunten zoals verordeningen, nota's en de begroting. Andere jaren werden deze onderwerpen in het najaar in de raad besproken en vastgesteld. Omdat er een herindeling per 1 januari 2007 is geweest gaat dat dit jaar anders. De raad van de nieuwe gemeente moet namelijk deze zaken vaststellen.

Nieuws uit de Raad

De begroting (agendapunt 10)

De begroting wordt door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de raad. De raad bespreekt deze begroting een eerste keer op 15 maart in de meningsvormende raad. In de besluitvormende raad van 29 maart zal de begroting, al dan niet gewijzigd, door de raad worden vastgesteld.

De Rekenkamer Nieuwkoop, dit is een onafhankelijk adviesorgaan, heeft naar de opzet en inhoud van de begroting gekeken en een rapport uitgebracht met daarin conclusies en aanbevelingen.

De begroting en het rapport van de Rekenkamer kunt u raadplegen via de website www.nieuwkoop.nl via "politiek en bestuur" en dan "agenda's" bij 15 maart.

 

 

Financiële verordeningen (agendapunten 5,6 en 7)

Deze verordeningen, genoemd naar de artikelen in de Gemeentewet, regelen de verhouding van de Raad met het college en zijn ambtenaren. En ze beïnvloeden de vorm en inhoud van het begrotingsproces. Artikel 212 schrijft voor dat de raad een verordening vaststelt over het financiële beleid en beheer en de financiële organisatie. Dit is de "212-verordening" of de "financiële verordening". Artikel 213 bepaalt dat de raad een verordening vaststelt over de controle op financieel beleid en beheer en de financiële organisatie. Hij wordt de "213-verordening" of de "controle verordening" genoemd. Artikel 213a bepaalt dat het college verplicht is regulier onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn bestuur te doen. De raad moet er de "213a-verordening" over vaststellen.

Ook deze stukken kunt u raadplegen via de website www.nieuwkoop.nl via "politiek en bestuur" en dan "agenda's" bij 15 maart.

 

 

Verordening Onroerende-zaakbelastingen (agendapunt 11)

De tarieven voor de Onroerende-zaakbelastingen en de afvalstoffenheffing worden besproken. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente moet uiterlijk binnen drie maanden na de datum van herindeling een voor de nieuwe gemeente geldende verordening hebben vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders schetst in dit voorstel ook de verwachte woonlastenontwikkeling over de periode 2007 -2010.

Ook dit stuk kunt u raadplegen via de website www.nieuwkoop.nl via "politiek en bestuur" en dan "agenda's" bij 15 maart.

 

Top