Meningsvormende Raadsvergadering 13 september

Dit item is verlopen op 18-09-2007.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 13 september 2007 om 20 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raadsvergadering. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het moment waarop belanghebbenden per geagendeerd onderwerp kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda

1 Opening

    Spreekrecht inwoners

2 Vaststellen agenda

3 Berichten uit B&W

4 Raadsvoorstel benoeming commissie hoorzitting bestemmingsplan

5 Raadsvoorstel om de Huisvestingsverordening 2007 vast te stellen

6 Raadsvoorstel over het aanbrengen van bewegwijzering op industrieterrein Bovenland

7 Raadsvoorstel over diverse aspecten van afvalinzameling in 2008

8 Voortgangsrapportage "Onderzoek verkeerssituatie omgeving Noorden"

9 Raadsvoorstel om de Exploitatieverordening gemeente Nieuwkoop 2007 vast te stellen

10 Raadsvoorstel opdrachtverlening accountantscontrole

11 Raadsvoorstel actualisatie / prioritering Raadsprogramma (onder voorbehoud)

12 Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder "politiek en bestuur".

Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

Top